Holly's resultater

Karmøy Hundeklubb 24.07.2021 Exc., 3.JKK NLAK 25.07.2021 Exc., 2.JKK